Polityka prywatności

(Warunki przetwarzania danych osobowych)

 

Ostatnia aktualizacja 01.07.2021

 

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób informacje o Tobie są gromadzone, jak są wykorzystywane i ujawniane przez Chornobyl Adventure Travel Company

 
 

Chornobyl Adventure Travel Company

(dalej również Firma), gdy odwiedzasz zestaw stron internetowych, do których dostęp uzyskuje się za pomocą nazwy domeny (adresu): https://chernobyladventure.com (dalej - Witryna).

W ten sposób wyrażasz również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz potwierdzasz, że zostałeś poinformowany o trybie i celu, a także o innych warunkach ich przetwarzania zgodnie z art. Sztuka. 6, 8, 10, 11 Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych”.

Odwiedzając Witrynę, akceptujesz naszą Politykę prywatności, zezwalasz Firmie na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji o Tobie zgodnie z celami określonymi poniżej.

Niniejszym potwierdzasz, że masz wystarczającą zdolność prawną zgodnie z prawem swojego kraju, aby wyrazić zgodę na niniejszą politykę prywatności i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Jeśli nie masz wystarczającej zdolności do czynności prawnych, niniejszym potwierdzasz, że Twoi rodzice lub opiekunowie, którzy mają pełną zdolność cywilną i są upoważnieni zgodnie z prawem kraju, w którym znajduje się Twoja jurysdykcja, do wyrażenia zgody na niniejsze zasady.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Jeśli wprowadzimy zmiany, powiadomimy Cię, aktualizując datę u góry polityki. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności podczas uzyskiwania dostępu do Witryny, aby być na bieżąco z naszymi metodami informacyjnymi i sposobami, w jakie możesz pomóc chronić swoją prywatność.

Dodatkowe warunki przetwarzania danych osobowych przy składaniu wniosku o rezerwację lub płatność za wycieczkę lub wycieczkę Travel Company LLC „Czarnobyl Adventure”.

Przesyłając nam aplikację w serwisie, dodatkowo wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twojego numeru telefonu, a także adresu e-mail.

 

Dane osobiste. Warunki

Właściciel danych osobowych – osoba fizyczna lub prawna, która ustala cel przetwarzania danych osobowych, ustala skład tych danych oraz procedury ich przetwarzania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Zgoda osoby, której dane dotyczą – każde dobrowolne wyrażenie woli osoby fizycznej do wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z określonym celem ich przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych – każda czynność lub zestaw czynności wykonywanych w całości lub w części w systemie informatycznym (zautomatyzowanym) i / lub w zbiorach danych osobowych związanych z gromadzeniem, rejestracją, gromadzeniem, przechowywaniem, adaptacją, modyfikacją, odnawianiem, wykorzystanie i rozpowszechnianie (rozpowszechnianie, sprzedaż, przekazywanie), depersonalizacja, niszczenie informacji o osobie.

Dane osobowe – informacja lub zbiór informacji o osobie, która jest zidentyfikowana lub może być wyraźnie zidentyfikowana.

Administrator danych osobowych – osoba fizyczna lub prawna, która ma prawo przetwarzać te dane przez właściciela bazy danych osobowych lub z mocy prawa.

Osoba, której dane dotyczą, to osoba fizyczna, w stosunku do której jej dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem.

 

Prawa podmiotów danych osobowych

Osobiste prawa niemajątkowe do danych osobowych posiadanych przez każdą osobę są niezbywalne i nienaruszalne.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

1) wiedzieć o źródłach pozyskiwania, lokalizacji swoich danych osobowych, celu ich przetwarzania, miejscu lub miejscu zamieszkania (pobytu) właściciela lub administratora danych osobowych lub wydać stosowne polecenie uzyskania tych informacji osobom upoważnionym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo;

2) otrzymywać informacje o warunkach udzielenia dostępu do danych osobowych, w szczególności informacje o osobach trzecich, którym przekazywane są jego dane osobowe;

3) dostęp do swoich danych osobowych;

4) otrzymać nie później niż trzydzieści dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, odpowiedź, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a także otrzymać treść tych danych osobowych;

5) złożyć uzasadniony wniosek do właściciela danych osobowych ze sprzeciwem wobec przetwarzania jego danych osobowych;

6) złożyć uzasadniony wniosek o zmianę lub zniszczenie swoich danych osobowych przez dowolnego właściciela i administratora danych osobowych, jeżeli dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem lub są niedokładne;

7) ochrony ich danych osobowych przed bezprawnym przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem w wyniku celowego zatajenia, nieudostępnienia lub opóźnienia w udostępnieniu, a także przed podaniem informacji niedokładnych lub kompromitujących honor, godność i interesy reputacja jednostki;

8) wystąpić do Rzecznika lub sądu ze skargami na przetwarzanie ich danych osobowych;

9) zastosować środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;

10) zgłaszać zastrzeżenia dotyczące ograniczenia praw oraz do przetwarzania ich danych osobowych w trakcie wyrażenia zgody;

11) wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

12) znać mechanizm automatycznego przetwarzania danych osobowych;

13) w celu ochrony przed zautomatyzowaną decyzją, która ma dla niego skutki prawne.

 

Kolekcja informacji

Informacje zbierane są automatycznie za pośrednictwem Witryny.

Kiedy wchodzisz na Stronę, automatycznie zbieramy informacje o Tobie, w tym:

  • Pliki dziennika: rejestrujemy informacje o korzystaniu z Witryny, w tym o rodzaju używanego urządzenia, czasie dostępu i Twoim adresie IP.
  • Informacje o urządzeniu: zbieramy informacje o urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny (zwane dalej w niniejszej Polityce prywatności urządzeniami), w tym informacje o oprogramowaniu i sprzęcie urządzenia itp.
  • Informacje o użytkowaniu: zbieramy informacje o korzystaniu z Witryny, w tym o Twoich działaniach w Witrynie, jeśli takie istnieją.
  • Zainteresowania: zbieramy informacje o materiałach, które Cię interesują w związku z korzystaniem z Witryny.
  • Twoje geolokalizacje: zbieramy informacje o Twoich geolokalizacjach.
  • Informacje, które zbieramy z innych źródeł

Możemy również pozyskiwać informacje z innych źródeł i łączyć je z informacjami, które zbieramy za pośrednictwem Witryny.

 

Wykorzystanie informacji

Możemy wykorzystywać informacje o Tobie do różnych celów, w tym:

1) rozwój nowych witryn i usług;

2) udostępnianie, utrzymywanie i upiększanie Witryny;

3) świadczenia i świadczenia usług, o które prosiłeś, oraz wysyłania odpowiednich informacji;

4) wyślij wiadomość;

5) wysyłać do Ciebie ukierunkowane, w tym reklamy, treści (materiały) odpowiednich treści (w tym reklamy) dostarczane przez strony trzecie lub przez nas (w takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za treści dostarczane przez usługi lub towary osób trzecich;

6) dostarczania wiadomości i informacji o Witrynie i pracy Spółki, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować);

7) spersonalizuj i ulepsz świadczenie usług oraz zapewnij indywidualne podejście;

podaj linki w połączeniu z informacjami, które otrzymujemy od innych, aby pomóc zrozumieć

8) Twoje potrzeby i zapewnić najlepszą obsługę;

9) realizuj każdy inny cel, dla którego zebrano informacje.

Wyrażając zgodę na naszą politykę prywatności lub w inny sposób przekazując nam informacje, wyrażasz zgodę na przetwarzanie i przekazywanie informacji, w tym na Ukrainie.

 

Wymiana informacji

Możemy przekazywać informacje o Tobie w taki czy inny sposób, jak opisano w niniejszej polityce prywatności:

1) dostawcom, konsultantom i innym usługodawcom, którzy potrzebują dostępu do takich informacji, aby wykonywać pracę w naszym imieniu;

2) w odpowiedzi na prośbę o informacje, jeśli uważamy, że ujawnienie jest zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami lub sporami sądowymi;

3) jeśli uważamy, że Twoje działania są niezgodne z duchem lub treścią naszych umów z użytkownikami lub polityką oraz w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa firmy lub innych osób;

4) osoby trzecie, które chcą dostarczać reklamy odpowiednich treści dla Ciebie i mają z nami stosunek prawny (w tym przypadku udostępniamy tylko dane bezosobowe);

5) możemy również dostarczać wybranym przez nas stronom trzecim informacje zagregowane lub dane bezosobowe, których nie można wykorzystać do identyfikacji użytkownika.

 

Wymiana za pośrednictwem sieci społecznościowych

Witryna może oferować udostępnianie za pośrednictwem sieci społecznościowych i innych zintegrowanych narzędzi (takich jak przyciski „Lubię to” Facebook), które umożliwiają udostępnianie informacji z Witryny. Więcej informacji o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych w związku ze specyfiką udostępniania przez portale społecznościowe można znaleźć w polityce prywatności podmiotów udostępniających te możliwości.

 

Usługi reklamowe i analityczne świadczone przez osoby trzecie

Możemy zezwolić stronom trzecim na dostarczanie reklam kontekstowych i innych oraz świadczenie usług analitycznych związanych z działaniem Witryny. Osoby te mogą używać różnych identyfikatorów do zbierania informacji o korzystaniu z aplikacji, w tym adresu IP, adresu MAC, identyfikatorów urządzeń, informacji o oprogramowaniu i sprzęcie, informacji o strefie czasowej i użytkowaniu, w tym informacji zawartych w 1 niniejszej polityki prywatności. Informacje te mogą być wykorzystywane przez Spółkę i inne osoby, między innymi, w celu określenia popularności określonych treści, zapewnienia kontekstowych i innych reklam oraz lepszego zrozumienia Twoich działań w Witrynie.

 

Bezpieczeństwo

Firma podejmuje uzasadnione kroki w celu ochrony informacji o Tobie przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

 

Komunikacja

W każdej chwili możesz zadawać pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, wysyłając e-mail na adres: tour@chernobyladventure.com

 

Przechowywanie informacji

Firma będzie przechowywać i wykorzystywać informacje tak długo, jak będzie to konieczne w celu świadczenia usług wysokiej jakości i tak długo, jak takie użycie zostanie uznane przez Spółkę za właściwe.

 

+
Nie spiesz się, aby zamknąć stronę

Czy na pewno zapoznałeś się ze wszystkimi ofertami i promocjami naszej firmy?